Fes-te soci/sòcia

Vols formar part de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central?

>> A continuació tens tota la informació detallada. Per inscriure’t com a soci/sòcia has d’omplir el següent formulari d’inscripció, enviar-lo. I en breu et farem arribar una resposta, moltes gràcies!

Qui pot ser soci/sòcia? Com em puc fer soci/sòcia?

Per ser soci de l’Associació has de ser artista professional i tenir capacitat d’obrar i ser major de 18 anys

Cal recordar que els membres de l’Associació són artistes dedicats a la recerca i la investigació, de forma professional, en els nous llenguatges de l’Art Contemporani.

>> Ho pots ser dins de les set modalitats següents:

 1. Soci/sòcia professional: persona física de vint-i-cinc anys o més que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística.
 1. Soci/sòcia Jove (menys de vint-i-cinc anys): persona física de menys de vint-i-cinc anys que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística.
 1. Col·lectius d’artistes i petites associacions que tinguin unes finalitats estatutàries similars a les de l’associació. El soci és el col·lectiu i/o petita associació, els seus integrants no tindran la consideració de soci. Tanmateix, els membres d’aquests col·lectius i petites associacions, si ho desitgen, poden sol·licitar l’admissió com a soci en la modalitat que s’escaigui. S’entendrà per petita associació, aquelles associacions amb menys de 25 socis.
  Per tal de ser admès com a col·lectiu d’artistes i/o petita associació, s’hauran d’aportar els estatuts que acrediten que les finalitats estatutàries són similars a les de l’associació.
 2. Escoles d’Art i Universitats. En aquest cas, els i les estudiants d’últim curs de les escoles d’art i universitats que siguin socis/es de l’associació tindran la consideració de soci/sòcia professional o jove.
  Per tal de ser admesa com Escola d’Art i/o Universitats serà suficient amb un document que acrediti la voluntat de l’òrgan d’administració de l’Escola d’Art i/o Universitat i la Junta Directiva de l’associació de què l’esmentada Escola d’Art i/o Universitat sigui sòcia de l’associació.
 3. Estudiant en qualsevol centre de creació, investigació o divulgació artística.
  Per tal de ser admès com estudiant, n’hi haurà prou d’aportar la matrícula.
 1. Amic/ga col·laborador/a: qualsevol persona física que propugni la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l’associació.
  Per tal de ser admès, serà suficient amb la sola voluntat de defensar les finalitats estatutàries, circumstància que s’acreditarà amb el sol fet de presentar la sol·licitud.
 2. Amic/ga corporatiu: qualsevol persona jurídica que manifesti la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l’associació.
  Per tal de ser admès, serà suficient amb la sola voluntat de defensar les finalitats estatutàries, circumstància que s’acreditarà amb el sol fet de presentar la sol·licitud.

Quins documents he d’aportar per fer-me soci/sòcia?

Ha d’aportar la següent documentació:

 • Una carta de motivació
 • Un currículum artístic

Quins aspectes es valoraran per a ser acceptat com a associat/da?

En el currículum es valoraran els següents aspectes llistats. Serà necessari complir com a mínim amb dos d’aquests apartats:

 • L’aspirant ha tingut dues o més exposicions públiques i/o instal·lacions públiques i/o espectacles públics.
 • Ha rebut un o més premis, ajudes a la creació o beques per a la pràctica professional.
 • Posseeix un grau o títol equivalent en formació artística.
 • Ha estat compromès per acord contractual amb una institució pública o privada (per exemple, una residència).
 • El seu treball ha estat comprat per una o més col·leccions públiques o privades.
 • El seu treball s’ha fet disponible per a la venda a través d’una o diverses galeries comercials o agents en els últims cinc anys.
 • Ha obtingut la pertinença a una o més associacions o societats professionals similars.
 • La seva obra ha estat revisada o ha aparegut en publicacions d’art.

>> La Junta Directiva o una comissió d’admissió designada per la Junta Directiva comprovarà si la documentació aportada amb la sol·licitud acredita l’existència de, com a mínim, dues de les condicions anteriors.

>> Per tal de ser admès com a soci/sòcia caldrà l’aval de dos socis/sòcies de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central.