Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE LA CATALUNYA CENTRAL


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’Associació són:
Defensar la consideració dels i les artistes visuals com a professionals i treballar per la millora de les seves condicions laborals, socials i culturals. 
Promoure la utilitat social de la cultura, de l’art contemporani i de l’educació artística. 
Ser un interlocutor del col·lectiu artístic davant les administracions públiques i privades per garantir la seva representativitat en el sector artístic territorial i nacional.
Vetllar per la consolidació de l’estatut professional de l’artista i per una professionalització justa.
Treballar amb altres xarxes i col·lectius artístics.
Implementar espais públics d’exhibició i producció al territori, amb una dotació econòmica adient.
Vetllar perquè els espais dedicats a l’art contemporani, siguin dirigits i gestionats per professionals de recorregut i nivell, sota els paràmetres de les bones pràctiques.
Fomentar la creació de nous espais privats, així com ajudes als existents que generen un entorn professional per als i les artistes.
Tindrà com a àmbit la Catalunya Central i integrarà els i les artistes visuals que voluntàriament sol·licitin d’afiliar-s’hi.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

Donar serveis als associats/des
Promoure exposicions dels associats/des
Promoure accions col·lectives i individuals

Constituïda per temps indefinit, actua sense ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Manresa, i radica al Passeig Pere III núm. 89, entresòl 2 – 08242 Manresa.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a la Catalunya Central. Entitat d’abast territorial.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions
Article 4
Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Els membres de l’Associació són artistes dedicats a la recerca i la investigació, de forma professional, en els nous llenguatges de l’Art Contemporani.
Pel que fa a les persones físiques:
Cal que tinguin capacitat d’obrar i ser majors de 18 anys.

Els associats i associades ho podran ser en les següents set modalitats següents:

Soci/sòcia professional: persona física de vint-i-cinc anys o més que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística.

Soci/sòcia Jove (menys de vint-i-cinc anys): persona física de menys de vint-i-cinc anys que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística.

Col·lectius d’artistes i petites associacions que tinguin unes finalitats estatutàries similars a les de l’associació. El soci és el col·lectiu i/o petita associació, els seus integrants no tindran la consideració de soci. Tanmateix, els membres d’aquests col·lectius i petites associacions, si ho desitgen, poden sol·licitar l’admissió com a soci en la modalitat que s’escaigui. S’entendrà per petita associació, aquelles associacions amb menys de 25 socis.
Per tal de ser admès com a col·lectiu d’artistes i/o petita associació, s’hauran d’aportar els estatuts que acrediten que les finalitats estatutàries són similars a les de l’associació.

Escoles d’Art i Universitats. En aquest cas, els i les estudiants d’últim curs de les escoles d’art i universitats que siguin socis/es de l’associació tindran la consideració de soci/sòcia professional o jove.
Per tal de ser admesa com Escola d’Art i/o Universitats serà suficient amb un document que acrediti la voluntat de l’òrgan d’administració de l’Escola d’Art i/o Universitat i la Junta Directiva de l’associació de què l’esmentada Escola d’Art i/o Universitat sigui sòcia de l’associació.

Estudiant en qualsevol centre de creació, investigació o divulgació artística.
Per tal de ser admès com estudiant, n’hi haurà prou d’aportar la matrícula.

La persona que sol·licita l’admissió en qualsevol de les 5 modalitats anteriors haurà d’aportar la següent documentació:

-Una carta de motivació
-Un currículum artístic

En el currículum es valoraran els següents aspectes llistats. Serà necessari complir com a mínim amb dos d’aquests apartats:

 • L’aspirant ha tingut dues o més exposicions públiques i/o instal·lacions públiques i/o espectacles públics.
 • Ha rebut un o més premis, ajudes a la creació o beques per a la pràctica professional.
 • Posseeix un grau o títol equivalent en formació artística.
 • Ha estat compromès per acord contractual amb una institució pública o privada (per exemple, una residència).
 • El seu treball ha estat comprat per una o més col·leccions públiques o privades.
 • El seu treball s’ha fet disponible per a la venda a través d’una o diverses galeries comercials o agents en els últims cinc anys.
 • Ha obtingut la pertinença a una o més associacions o societats professionals similars.
 • La seva obra ha estat revisada o ha aparegut en publicacions d’art.

La Junta Directiva o una comissió d’admissió designada per la Junta Directiva comprovarà si la documentació aportada amb la sol·licitud acredita l’existència de, com a mínim, dues de les condicions anteriors.

Per tal de ser admès com a soci/sòcia caldrà l’aval de dos socis/sòcies de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central.

Amic/ga col·laborador/a: qualsevol persona física que propugni la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l’associació.
Per tal de ser admès, serà suficient amb la sola voluntat de defensar les finalitats estatutàries, circumstància que s’acreditarà amb el sol fet de presentar la sol·licitud.

Amic/ga corporatiu: qualsevol persona jurídica que manifesti la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l’associació.
Per tal de ser admès, serà suficient amb la sola voluntat de defensar les finalitats estatutàries, circumstància que s’acreditarà amb el sol fet de presentar la sol·licitud.

Article 5
Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6
Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General
Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci/sòcia, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Aprovar la destinació de recursos econòmics diferents de les quotes a despeses ordinàries.
q) Aprovar els projectes proposats per les comissions que requereixin ajuts i/o suport institucional i/o espònsors.

l) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, el mes de gener.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats/des que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
  Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10 % dels/de les associats/des poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels associats presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels/de les associats/des i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.
 5. Si es qüestiona el dret de vot d’algun associat per raó d’un possible conflicte d’interessos amb l’associació, l’assemblea general ha de decidir sobre aquesta qüestió en votació separada i, si escau, secreta de conformitat amb l’article 322-7.4 del Codi Civil de Catalunya.
 6. La votació per a l’adopció d’acords ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels/de les associats/des presents o representats en la reunió de conformitat amb l’article 322-78 del Codi Civil de Catalunya.
 7. Els/les associats/des podran delegar el seu vot en un/a altre/a associat/da. Per poder delegar el seu vot, el soci/sòcia delegant haurà de signar una autorització de delegació en la qual constin:

El nom i cognoms de l’associat/da delegant.
Fotocòpia del DNI o document similar emès a l’estranger de l’associat/da delegant.
Signatura de l’associat/da delegant.
El nom i cognoms de l’associat/da delegat/da.
Fotocòpia del DNI o document similar emès a l’estranger de l’associat/da delegat/da.
Signatura de l’associat/da delegat/da.
Data i lloc en què se signa el document.
Manifestació de la seva voluntat de delegar el seu vot.
Identificació de l’assemblea per a la qual es delega el vot.
En cas que no es concreti el sentit del seu vot en algun o tots els punts de l’ordre del dia, l’associat/da delegat/da tindrà llibertat de vot.
Les autoritzacions de delegació seran sempre específiques per a cada assemblea. En cap cas serà vàlida una delegació de vot genèrica o per més d’una assemblea.
Cap soci/sòcia podrà acceptar més de dues autoritzacions en condició d’associat/da delegat/da. En cas que un soci/sòcia presenti més de dues autoritzacions, la Presidència haurà de rebutjar totes les delegacions de vot presentades per l’esmentat associat/da.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats/des i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits/des.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
  b) incapacitat o inhabilitació.
  c) renúncia notificada a l’òrgan de govern.
  d) separació acordada per l’Assemblea General.
  e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els/les empleats/des que l’associació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  -subvencions o altres ajuts
  -l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president/a la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del/de la president/a o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï en les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 21
La Junta Directiva es renovarà parcialment cada tres anys.

Els càrrecs que es renoven cada tres anys són els següents:
La Presidència
La Vicepresidència
La Secretaria
La Tresoreria
La meitat dels vocals. La Junta Directiva sortint decidirà per majoria simple quins dels vocals romandran dos anys més. D’aquesta manera, l’associació s’assegura una continuïtat de treball en les successives Juntes Directives.

Article 22
La Junta Directiva convocarà assemblea per a la renovació parcial de la junta amb una antelació de dos mesos.
Les persones que desitgin presentar-se per a la nova Junta Directiva ho comunicaran en el termini de quinze dies des de la convocatòria.
Els/les associats/des que desitgin presentar-se a la Junta Directiva ho hauran de fer amb una proposta de programa d’acció de govern per als tres anys vinents i una llista que contingui els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i Vocals.
Les persones més votades són designades nous membres de la Junta Directiva.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència
Article 23

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. La presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la vicepresidència —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Article 24
El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 25
El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis/sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 26
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic
Article 27
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 28
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 29
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim de notificacions i publicitat de les reunions a la pàgina web

Article 31
Totes les comunicacions als/a les socis/sòcies, incloses les convocatòries a les assemblees, es faran preferentment a través de correu electrònic.
En la sol·licitud d’admissió en condició d’associat/da, amb independència de la tipologia de soci/sòcia, els/les socis/sòcies estaran obligats a facilitar a l’associació un correu electrònic de contacte.
Els òrgans d’administració facilitaran el correu electrònic a aquell/a soci/sòcia que manifesti un interès legítim relacionat amb les activitats de l’associació i necessiti comunicar-se amb un altre/s socis/sòcies. No es facilitaran d’altres dades personals.
L’acceptació dels estatuts per part dels associats acredita el consentiment dels socis/sòcies a facilitar les esmentades dades personals amb les finalitats indicades en els termes exigits en la normativa de protecció de dades.

Article 32
L’associació tindrà una pàgina web.
Els òrgans de l’associació i les comissions de treball, sense perjudici de la necessitat de les comunicacions personals de l’article anterior, publicaran la celebració de les reunions a la pàgina web amb prou antelació perquè els associats interessats hi puguin assistir.
En cas que, per raons d’urgència, no es pogués publicar la reunió a la pàgina web, els promotors de la reunió publicaran la seva celebració amb posterioritat perquè tothom tingui coneixement de què s’ha celebrat la reunió.
Les actes de les reunions no es publicaran a la pàgina web. Tanmateix, qualsevol soci/sòcia tindrà dret a accedir al contingut de les actes.

Capítol X. El règim disciplinari
Article 33
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis/sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de quinze dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol XI. La dissolució
Article 34
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 35

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Calders 13 de Març de 2021